The World's Hardest Game

You are the red square. Avoid the bule circles and collect the yellow circles.

Bạn là màu đỏ. Tránh màu xanh và thu thập màu vàng.


Currently Unavailable
Recent posts about The World's Hardest Game
discussion by