The World's Hardest Game

You are the red square. Avoid the bule circles and collect the yellow circles.

Bạn là màu đỏ. Tránh màu xanh và thu thập màu vàng.