ΥπερΑτού

English, French and Greek Language supported

Multiplayer version coming soon!

Gamble now against the iPhone the game that filled our childhood afternoons.
Try to win! Can you do it? Can you guess the best feature of your car?

Try to collect all cards to win the game.

TopCars features:
– 32 cars from all categories
– Extra information for each car
– Extra pictures for each car

Joue le jeu de notre enfance en ayant comme adversaire l’ iPhone.
Essaie de gagner ! Tu peux le faire ? Tu peux deviner quel est la meilleure caractéristique de la voiture de ta carte ?
Pour gagner il faut ramasser toutes les cartes du jeu.
Super Autos contient
– 32 voitures de toutes les catégories
– Informations supplémentaires pour chaque voiture
Photos supplémentaires pour chaque voiture

Παίξε με αντίπαλο το iPhone tο παιχνίδι που γέμιζε τα παιδικά μας απογεύματα.
Το Υπερατού περιέχει:
– 32 Αυτοκίνητα απ’όλες τις κατηγορίες
– Έξτρα πληροφορίες για κάθε αυτοκίνητο
– Έξτρα φωτογραφίες για κάθε αυτοκίνητο


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>